Regulamin serwisu

Informacje niezbędne dla Klientów

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Sevenus.pl

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy, usługach świadczonych drogą elektroniczną, procedurze reklamacyjnej.

Dane rejestrowe usługodawcy: Sevenus Adam Boryło, os. Armii Krajowej 12/27, 37-500 Jarosław, NIP: 792-224-58-48.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem https://sevenus.pl/kontakt/.

Pozdrawiamy,
Zespół Sevenus

§ 1 – Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://sevenus.pl/regulamin/
 4. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://sevenus.pl/
 5. Strona internetowa – strona internetowa o określonym wyglądzie i funkcjonalności według wzoru wybranego przez Klienta spośród wzorów stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie,
 6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta Usługę za wynagrodzeniem płatnym z góry w chwili zawierania Umowy,
 7. Usługa – usługa świadczona na odległość polegająca na wdrożeniu Strony internetowej; szczegóły związane z realizacją Usługi zostały opisane w Regulaminie,
 8. Usługodawca – Sevenus Adam Boryło, os. Armii Krajowej 12/27, 37-500 Jarosław, NIP: 792-224-58-48.

 

§ 2 – Postanowienia wstępne

 1. Usługodawca jest twórcą Serwisu i za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox),
  4. aktywny adres e-mail.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych.
 4. W ramach Serwisu Usługodawca zapewnia możliwość przeglądania przez Klientów wzorów Stron internetowych oraz składania zapytań ofertowych dotyczących wybranych wzorów poprzez przesłanie formularza dostępnego w Serwisie.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularza dostępnego w Serwisie.
 6. Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 3 Regulaminu.
 7. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą sieci Internet w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Usługodawca może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Usługodawca może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu. Zawieszenie lub zakończenie działalności Serwisu nie ma wpływu na ważność zawartych Umów.
 10. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
 11. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy.

 

§ 3 – Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący Klienta pakiet Usługi oraz wzór strony internetowej,
  2. wypełnić formularz zapytania ofertowego, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  3. kliknąć w przycisk „Zamów!”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamów”, do Usługodawcy zostaje wysłane powiadomienie o złożeniu przez Klienta zapytania ofertowego. Usługodawca po otrzymaniu od Klienta zapytania ofertowego, kontaktuje się z nim mailowo lub telefonicznie i ustala szczegóły świadczenia Usługi, w tym płatności. Po uzgodnieniu szczegółów świadczenia Usługi oraz płatności, Usługodawca przesyła Klientowi ofertę zawierającą treść propozycji Umowy oraz dane do przelewu za świadczoną Usługę. Płatność powinna zostać dokonana w sposób opisany w § 3 Regulaminu. Ważność oferty wynosi 14 dni.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzenie otrzymania płatności i zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą.
 4. W formularzu zapytania ofertowego Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zapytania ofertowego są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

 

§ 4 – Płatność

 1. Płatność za Usługę dokonywana jest w całości z góry, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Kwota płatności odpowiada wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi. Wynagrodzenie zależne jest od wybranego przez Klienta pakietu Usługi oraz wzoru strony internetowej. Wszystkie pakiety opisane są w Serwisie.
 3. Płatność możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy.
 4. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami netto, chyba że napisano inaczej.
 5. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi również podać dane do wystawienia faktury (firma, numer NIP, adres siedziby). Fakturę dokumentującą dokonaną płatność otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 6. Klient we własnym zakresie dokonuje płatności za świadczenie usługi hostingu, o której mowa w § 5 ust. 2, a także za zarejestrowanie lub przedłużenie ważności domeny dla Strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku płatności za usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

§ 5 – Świadczenie Usług

 1. Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi jest zapłacenie z góry przez Klienta całości wynagrodzenia za Usługę.
 2. W terminie do 7 dni po zawarciu Umowy, Usługodawca zamawia u operatora na rzecz Klienta świadczenie usługi hostingu przez jeden rok. Więcej informacji o planach hostingowych i operatorach dostępnych jest na ich stronach internetowych. Operatorem usługi hostingu (w zależności od wyboru klienta) może być jedna z następujących firm:
  1. IMAGINIO Sp. z o. o., ul. Partyzantów 17/2A, 75-411 Koszalin – https://hostinghouse.pl
  2. H88 S.A., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – https://linuxpl.com
  3. HITME.pl, ul. Franciszka Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk – https://hitme.pl
 3. Klient jest obowiązany udostępnić Usługodawcy adres domeny w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Po uzyskaniu dostępu do konta hostingowego, Usługodawca wykorzystuje je do wdrożenia Strony internetowej, z wykorzystaniem treści dostarczonych przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta ostatnich treści do zamieszczenia na Stronie internetowej.
 5. Po wdrożeniu Strony internetowej, Usługodawca umożliwia Klientowi dostęp do konta hostingowego na którym została wdrożona Strona internetowa, poprzez przesłanie danych dostępowych do tego konta. Przesłanie danych dostępowych zostaje dokonane poprzez przesłanie loginu i hasła do konta hostingowego na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Dostęp do konta hostingowego obejmuje dostęp wyłącznie do panelu klienta (wgląd w rozliczenia konta), nie obejmuje natomiast dostępu do panelu administracyjnego (zarządzanie kontem), z wyłączeniem ust. 7 poniżej. Klient nie jest uprawniony do uzyskania dostępu do panelu administracyjnego bezpośrednio u operatora. Próby uzyskania takiego dostępu z pominięciem Usługodawcy uprawniają Usługodawcę do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i dochodzenia od Klienta odszkodowania.
 7. Na wyraźne życzenie Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność, za umówionym wynagrodzeniem, Usługodawca umożliwi Klientowi dostęp do panelu administracyjnego konta hostingowego. Dostęp do panelu administracyjnego zostanie uregulowany odrębnym porozumieniem stron.
 8. Wraz z dostępem do konta hostingowego Klient uzyskuje dostęp do systemu zarządzania treścią (CMS) Strony internetowej oraz w jego ramach konto właściciela z ograniczonym dostępem do zaawansowanych ustawień.  Na życzenie Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność możliwe jest uzyskanie konta ze zwiększonym poziomem uprawnień, co powinno zostać uregulowane osobnym porozumieniem stron.
 9. Klient ma prawo do zgłoszenia 3 niewielkich poprawek wdrożonej Strony internetowej w terminie 7 dni od dnia uzyskania dostępu do konta hostingowego. Poprawki zostaną wprowadzone przez Usługodawcę w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia. Po wykonaniu poprawek, Klient ma 3 dni na ich akceptację. Poprawki wykraczające poza niewielki zakres, bądź w większej liczbie niż określone w zdaniu poprzedzającym wprowadzane będą za dodatkowym wynagrodzeniem określonym odrębnym porozumieniem.
 10. Jeżeli wybrany plan hostingowy u dostawcy zewnętrznego umożliwia zakładanie skrzynek pocztowych, to takowa opcja przysługuje Klientowi. Po założeniu konta hostingowego Usługodawca zakłada za Klienta ustaloną ilość skrzynek pocztowych i przekazuje mu niezbędne dane logowania do nich, wraz z możliwością samodzielnej zmiany hasła. Po tej czynności zakładanie kolejnych kont pocztowych (poza wstępnymi ustaleniami) wiąże się z dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie w odrębnej umowie. Klient nie ma możliwości indywidualnego zakładania skrzynek pocztowych w związku z ustaleniami z ust. 6 powyżej z wyłączeniem ust. 7 powyżej. Pojemność skrzynek jest ograniczona pojemnością związaną z wybranym planem hostingowym dostawcy zewnętrznego.
 11. Stronę internetową uznaje się za w pełni wdrożoną w razie:
  1. braku zgłoszenia poprawek, o których mowa w ust. 8 powyżej – z upływem terminu na ich zgłoszenie,
  2. zgłoszenia poprawek, o których mowa w ust. 8 powyżej – z upływem terminu na ich akceptację lub z chwilą ich zaakceptowania przez Klienta.

 

§ 6 – Świadczenie innych usług

 1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta, w ramach Umowy lub na podstawie odrębnego porozumienia, inne niż Usługa usługi, takie jak:
  1. wdrożenie i utrzymanie strony internetowej o określonym przez Klienta wyglądzie i funkcjonalności,
  2. wprowadzenie na stronę internetową Klienta wskazanych przez niego treści, dokonaniu korekt technicznych lub graficznych strony internetowej Klienta,
  3. świadczenie usług graficznych.
 2. W razie braku odmiennych postanowień w porozumieniu dotyczącym świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, obowiązują postanowienia Regulaminu.

 

§ 7 – Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatora hostingu. Usługodawca dołoży jednak należytej staranności, aby skutki działań lub zaniechań tych osób były dla Klienta i funkcjonowania Strony internetowej najmniej uciążliwe, w szczególności pomoże Klientowi w wyborze nowego operatora hostingu po upływie roku, bądź upadłości operatora, lub może udostępnić Klientowi kopię zapasową plików Strony internetowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wdrożenie lub działanie Strony internetowej, jeśli wynika to z przyczyn innych niż dotyczących Usługodawcy, takich jak:
  1. awaria Strony internetowej wynikająca z braku kompatybilności Strony internetowej z CMS po jej wdrożeniu i akceptacji przez Klienta, awarii hostingu czy działań Klienta,
  2. wolne ładowanie Strony internetowej lub jej niska pozycja w wynikach wyszukiwania.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione mu przez Klienta i umieszczone na Stronie internetowej.
 4. Usługodawca dołożył wszelkiej staranności, aby treści graficzne umieszczone w pierwotnym wzorze Strony internetowej były wolne od wad prawnych. Treści te mają jednak charakter poglądowy, a Usługodawca nie gwarantuje, że są zgodne z prawem i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

§ 8 – Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do Strony internetowej przysługują Usługodawcy.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Strony internetowej wykraczające poza zakres dozwolonego użytku stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Na mocy Umowy, z chwilą umożliwienia Klientowi dostępu do konta hostingowego na którym została wdrożona Strona internetowa, w ramach wynagrodzenia za Usługę, Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie Strony internetowej na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie Strony internetowej za pośrednictwem sieci Internet,
  2. wykorzystywanie Strony internetowej w celach marketingowych, reklamacji, promocji oraz merchandisingu,
  3. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Strony internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Usługodawca zachowuje wszelkie inne prawa autorskie przysługujące do Strony internetowej, w szczególności prawa zależne do Strony internetowej, czy autorskie prawa osobiste.
 5. Usługodawca nie udziela Klientowi zezwolenia na łączenie Strony internetowej z innymi utworami, na dokonywanie zmian w strukturze plików CMS na serwerze FTP oraz wgrywania modułów do systemu CMS bez uzgodnienia z Usługodawcą, jak i na wykorzystanie Strony internetowej w całości lub w części, wykraczające poza zakres dozwolonego użytku.
 6. Klient będzie oznaczać Usługodawcę jako twórcę Utworu, podając nazwę firmy Usługodawcy oraz link do strony internetowej Usługodawcy.
 7. Klient udziela Usługodawcy zezwolenia na wykorzystywanie Strony internetowej w celu promocji świadczonych przez Usługodawcę usług, w szczególności do prezentacji Strony internetowej w portfolio Usługodawcy, na stronie internetowej Usługodawcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Usługodawcę (Facebook, Twitter, Behance, LinkedIN, YouTube, Vimeo) i na przedstawianie Utworu potencjalnym klientom Usługodawcy.

 

§ 9 – Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sevenus.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 10 – Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jeżeli jednak Konsument zgodził się na wykonanie Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl/.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 – Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i plików cookie dostępnej pod adresem https://sevenus.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

 

 

§ 12 – Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Regulaminem – wiążące są postanowienia Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 maja 2018 roku.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu na stronie https://sevenus.pl/regulamin/.